ASKION C-line® 转移工具

ASKION C-line® 转移工具 在从不同的板架之间转移样本 时,可提高

转移样本的速度。 


这是一个可以拖动的窗口

不论是整板提取还是部分提取。都可用提取工具完成。 另外,可根据用户需求定制 其适配的规格和颜色。

特点:可适配多种样本规格 

          可选配色 

          可适配ASKION C-line® WB和AWB系列

          用于样本处理 

          可在不同板架之间快速转移样本